Hòa Thượng Tịnh Không

Tên kinh – sáchGiảng tại
Kinh A Di Đà Sớ sao Diễn Nghĩa 289 tậpĐài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán (1984)
A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký 16 tậpHiệp Hội Giáo Dục Phật Đà HongKong (1993)
Kinh A Di Đà Yếu Giải Tinh Hoa Lục 6 tậpTịnh Tông Học Hội Mã Lai Á (Malaysia) (11-1993)
Kinh A Di Đà Yếu Giải Diễn Nghĩa 14 tậpChùa Nguyên Hanh, Cao Hùng, Đài Loan (1995)
Vô Lượng Thọ 374 tập (Giảng lần 10)Hội Phật giáo Cư Sĩ Lâm – Tân Gia Ba (1998)
Kinh Vô Lượng Thọ – Thầy Minh Nhẫn Trích Lục Tập Dịch 52 tập (Giảng lần 10)Hội Phật giáo Cư Sĩ Lâm – Tân Gia Ba (1998)
Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa 22 tậpGiảng Đường Hoa Nghiêm Malaysia (19-12-2009)
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 600 tập (Giảng lần 1)Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà HongKong (2010)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 578 tập (Giảng lần 2)Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông (21-9-2011)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (Giảng lần 4) (508 tập) dịch tới tập 001>102, 104, 106, 166->171, 173, 174, 304-319, 320-327, 329-332, 334, 379, 394, 501-508 – còn tiếp đang dịch Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà HongKong (2014)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 (Giảng lần 5) đến tập 14 – đang dịch Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông (2018)
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký (51 tập)Tịnh Tông Học Hội Singapore (1998)
Bồ Tát Địa Tạng Kinh Huyền Nghĩa (28 tập)Tịnh Tông Học Hội Singapore (1998)
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (đến tập 555 – đang dịch) Cư Sĩ Lâm Singapore (18-05-1998)
Tứ Thập Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Cát Tường Vân Tỳ Kheo Chương 1997Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán, Đài Loan (3-1997)
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng 2 tậpHọc viện Đức
An Tác ở California (19-10-1992)
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông 8 tậpHọc Viện Deanza ở California (10-1992)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán (đến 154 tập tạm ngưng dịch)Ðài Truyền Hình Hoa Tạng (2008)
Kinh Kim Cang Yếu Nghĩa 1993 (4 tập)Cao Hùng Nguyên Hạnh Tự Đài Loan (1993)
Kinh Kim Cang Giảng Ký (253 tập)Cư Sĩ Lâm Singapore (1995)
Kinh Kim Cang Yếu Nghĩa 1996 (4 tập)Dallas Mỹ Quốc (1996)
Kinh Lăng Nghiêm – Thanh Tịnh Minh Hối Chương USA (7 tập)Trường Deanza, CA. USA (1992)
Kinh Lăng Nghiêm – Thanh Tịnh Minh Hối Chương (5 tập)Chùa Nguyên Thanh, Cao Hùng (1982)
Kinh Lăng Nghiêm – Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương (18 tập)
Lược Giảng Giáo Nghĩa Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện
Tứ Thập Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Cát Tường Vân Tỳ Kheo ChươngHoa Tạng Đồ Thư Quán, Đài Loan (1997)
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Sớ Sao Diễn Nghĩa (28 tập)Hoa Tạng Đồ Thư Quán, Đài Loan (12-1990)
Kinh Vô Lượng Thọ Huyền Nghĩa 19 tập (Giảng lần 3)Thư Viện Phật Giáo Hoa Tạng, Đài Bắc (10/1994)

Các bài giảng khác của Lão Hòa Thượng Tịnh Không