Thầy Thích Chân Hiếu Mp3 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009, 2008, 2004

Pháp Ngữ  Thầy Chân Hiếu

 • Năm 2004               (001-063)
 • Năm 2008 – 2009   (064-089)
 • Năm 2010               (090-130)
 • Năm 2012               (131-191)
 • Năm 2013               (192-204)
 • Năm 2014 – 2016  (205-232)
 • Năm 2017               (233-256)
 • Năm 2018               (257-272)
 • Năm 2019               (273-282)
 • Năm 2020               (283-301)
 • Năm 2021               (302-318)
 • Phương Pháp Niệm Phật

Thầy Thích Chân Hiếu Năm 2004 (001-063)

 MP3:

001 –1.Tâm Thanh Tịnh
002 –2.Buông xả
003 –3.Tông chỉ Tịnh Độ tông
004 –4.Niệm Phật đến cõi lòng thanh lương
005 –5.Giảng Kinh A Di Đà Yếu Giải - Ngẫu Ích Đại Sư - 01
006 –6.Giảng Kinh A Di Đà Yếu Giải - Ngẫu Ích Đại Sư - 02
007 –7.Giảng Kinh A Di Đà Yếu Giải - Ngẫu Ích Đại Sư - 03
008 –8.Giảng Kinh A Di Đà Yếu Giải - Ngẫu Ích Đại Sư - 04
009 –9.Giảng Kinh A Di Đà Yếu Giải - Ngẫu Ích Đại Sư - 05
010 –10.Giảng Kinh A Di Đà Yếu Giải - Ngẫu Ích Đại Sư - 06
011 –11.Giảng Kinh A Di Đà Yếu Giải - Ngẫu Ích Đại Sư - 07
012 –12.Thân tâm quen thuộc
013 –13.Thế nào là đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên
014 –14.Lập hạnh quyết định
015 –15.Nguyện trụ Tòng Lâm 
016 –16.Quy cũ Tòng Lâm 
017 –17.Tâm định tĩnh
018 –18.Năm điều bất khả tư nghị
019 –19.Nhiếp tâm làm giới
020 –20.Có lòng tín nguyện trì danh hiệu Phật
021 –21.Thời khóa 
022 –22.Lý và Sự
023 –23.Phải thật sự tu, thương lấy mình. Niệm Phật với tâm chân thành, thật vì sanh tử
024 –24.Chánh niệm 
025 –25.Tịnh nguyện, tịnh hành
026 –26.Muốn thanh tịnh
027 –27.Xá lợi Phật
028 –28.Nhẫn nại phiền toái
029 –29.Nhất tâm quy hướng 
030 –30.Nghe được lãnh hội
031 –31.Hành Sách Đại Sư
032 –32.Tự nguyện dụng công
033 –33.Trong tâm có Phật • Niệm nhắc nhở tu tĩnh - giác
034 –34.Tự lực, tha lực
035 –35.Năm điều để vào công phu
036 –36.Giảng Kinh A Di Đà Yếu Giải - Ngẫu Ích Đại Sư
037 –37.Chẳng muốn thường trụ
038 –38.Việc thiện và ác
039 –39.Thật sự có tín nguyện
040 –40.Tin sâu nguyện thiết
041 –41.Lùi một bước
042 –42.Tám thứ khổ
043 –43.Niềm tin và nguyện tha thiết
044 –44.Không tu Tịnh Độ tông, không thoát sanh tử
045 –45.Tự lực
046 –46.Nhân duyên
047 –47.Đoạn nghi sanh tín tâm
048 –48.Tiêu nghiệp chướng 
049 –49.Tu hành là tu ý niệm
050 –50.Đới nghiệp vãng sanh • Sám hối
051 –51.Chữ hiếu • Tu trong mọi hoàn cảnh
052 –52.Khai thị • Đới nghiệp vãng sanh
053 –53.Nhớ Phật niệm Phật • Niệm Phật phải có tâm chân thật
054 –54.Những thứ khó để tu
055 –55.Chánh công phu
056 –56.Trợ công phu
057 –57.Hãy chuẩn bị cho lâm chung
058 –58.Sám hối mỗi ngày • Chú trọng tâm linh hơn cái thân
059 –59.Khai Thị của Ngài Ấn Quang • Niệm Phật và niệm thêm Bồ Tát Quán Thế Âm
060 –60.Tu trong tĩnh và động
061 –61.Ngài Lý Bỉnh Nam khuyên niệm Phât • Niệm với tâm chân thành, cầu giải thoát
062 –62.Kể chuyện vãng sanh • Niệm Phật phải nghĩ đến cái chết • Đừng để cảnh trần quyến rũ 
063 –63.Niệm Phật phải nghĩ đến cái chết, tâm chân thành

 Tải xuống dạng ZIP:

♦ Bài 001-015
♦ Bài 016-031
♦ Bài 032-046
♦ Bài 047-063 

Năm 2008 - 2009 (064-089)

Thầy Chân Hiếu - Năm 2008 - 2009 (064-089)

 Năm 2008:

064 –1.Tín, nguyện, niệm Phật • Làm sao ở trong chùa
065 –2.Làm thiện hồi hướng về Tây Phương • Sám nguyện hồi hướng • Giảng kệ của thiền sư Phạm Kỳ: vô thường, mê muội • Kệ của ngài Tư Tề Lão Nhân: tín, nguyện • Khai thị của ngài Lai Quả: người tu phải ở trong đạo tràng
066 –3.Cách niệm Phật • Lời khuyên của Tổ
067 –4.Giảng kệ của ngài Liên Trì và Tĩnh Am về niệm Phật • Tu là phải chịu thiệt thòi, nhẫn
068 –5.Niệm Phật bớt vọng tưởng cần có thời gian
069 –6.Quý thời gian • Cầu xuất ly • Giữ miệng • Khiêm cung • Luôn niệm Phật • Lập hạnh
070 –7.Trả lời câu hỏi • Kể chuyện Phật thất của Tổ
071 –8.Trả lời câu hỏi • Nói về Lữ Tam
072 –9.Tin sâu nguyện thiết • Ba bậc vãng sanh
073 –10.Tu trong động • Cách niệm Phật

 Năm 2009:

074 –1.Khai thị của ngài Ấn Quang • Phải cầu vãng sanh • Buông hết thân tâm để niệm Phật • Niệm phải cho rõ ràng • Mỗi ngày cứ nghĩ "con sắp về Tây Phương"
075 –2.Tu như thế nào để vãng sanh • Cách niệm Phật
076 –3.Túc nghiệp • Gia trì của Tam Bảo • Cách niệm Phật
077 –4.Niệm Phật là chính, mọi thứ khác là phụ • Cách niệm Phật • Dấu hiệu thanh tịnh
078 –5.Cách niệm Phật
079 –6.Cách niệm Phật: tâm niệm, tâm nghe, buông xả, chân thật
080 –7.Không dùng sức • Tín nguyện niệm Phật • Buông xả • Niệm Bồ Tát Quán Âm khi có tai nạn
081 –8.Năm điều cần thiết cho việc tu hành
082 –9.Sự quan trọng của tín, nguyện
083 –10.Tâm để trong tiếng niệm khi niệm Phật • Phải thật tâm tu, không phải vì danh • Tận lực tu tịnh nghiệp • Bỏ hết sở học của mình, chỉ biết niệm Phật • Tu có công phu mới giúp người khác tu
084 –11.Giảng về việc niệm Phật: vọng tâm, cách dụng công
085 –12.Luôn giữ chánh niệm, nghe cho rõ
086 –13.Thời khóa • Làm thế nào vô công phu
087 –14.Thật vì sanh tử • Cần tinh tấn
088 –15.Niệm Phật ký số
089 –16.Tạp âm • Pháp sư cần có thân giáo • Người tu phải có lòng hiền từ nhân ái

 Tải xuống dạng ZIP:

Bài 001 - 010 (2008)
Bài 001 - 016 (2009)

Năm 2010 (090-130)

Thich Chan Hieu - Năm 2010 (090-130)

 MP3:

090 –1.Phương pháp niệm Phật
091 –2.A-lại-da thức
092 –3.Niệm Phật
093 –4.Phương pháp niệm Phật • Nghĩ lùi một bước • Lấy khổ làm thầy
094 –5.Nhớ Phật niệm Phật
095 –6.Phải có tâm tha thiết nhớ Phật và tâm lâu dài
096 –7.Phương pháp niệm Phật
097 –8.Niệm Phật phải biết phương pháp
098 –9.Phá cái ngã thì phiền não tan rã, nghĩ mình đã chết • Khuyến tấn tu Tịnh Độ của một cư sĩ thời xưa
099 –10.Tịnh nghiệp tam phước và ba tâm
100 –11.Tâm và miệng hợp nhất thì nhiếp tâm • Ba phước, ba tâm
101 –12.Giảm ăn, ngủ, nghỉ • Niệm Phật với tâm chân thành
102 –13.Giữ chánh niệm • Nhiếp tâm làm giới • Tu trong động
103 –14.Tâm luôn nhớ Phật • Ngừng tâm tĩnh ý
104 –15.Khuyên mình rồi mới khuyên người • Phiền não, thanh tịnh • Hồi hướng
105 –16.Cách niệm Phật • Khuyên mình rồi mới khuyên người
106 –17.Luôn nhớ Phật niệm Phật
107 –18.Động tĩnh đều tu • Thời gian do tâm tạo
108 –19.Cách niệm Phật dẹp vọng tưởng
109 –20.Cách niệm Phật • Niềm tin quan trọng
110 –21.Cách niệm Phật • Tu ngay ở chỗ trói buộc
111 –22.Tin sâu nhân quả
112 –23.Cách niệm Phật: chân thành khẩn thiết, nghe rõ, liên tục, ký số • Không thị phi
113 –24.Bố thí với tâm chân thành
114 –25.Danh lợi
115 –26.Ngũ dục
116 –27.Tâm thô và tâm tế khi niệm Phật
117 –28.Tất cả do tâm tạo
118 –29.Đạo tràng P.S Tịnh Không ở Úc
119 –30.Con đường công phu • Tâm linh biến chuyển như thế nào
120 –31.Phương pháp niệm Phật • Trung Phong Thiền Sư
121 –32.Phật thất của Tổ • Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm
122 –33.Niệm Phật phải thật vì sanh tử
123 –34.Động tĩnh đều tu
124 –35.Kể chuyện P.S An Thế Cao • Chấp nhận nhân quả
125 –36.Hộ pháp • Ngài Hàn Sơn, Thập Đắc • Bồ Tát thử thách • Đệ tử ngài Hám Sơn • Công đức danh hiệu Phật
126 –37.Tất cả do tâm
127 –38.Tất cả do tâm tạo • Nên niệm Phật tu hành
128 –39.Ở Tây Phương từ mộng ra khỏi mộng • Ta Bà từ mộng vào mộng
129 –40.Gặp Phật pháp là may mắn • Niệm Phật để thoát khỏi ngục tù phiền não và nghiệp chướng • Chuyên tâm niệm Phật
130 –41.Nhẫn nhục • Phóng tâm dụng

 Tải xuống dạng ZIP:

♦ Bài 001 - 017
♦ Bài 018 - 041

Năm 2012-2013 (131-192)

Thích Chân Hiếu - Năm 2012 (131-191)

 MP3:

131 –1.Tâm an, thân an - Ngày 21 tháng 7, 2012
132 –2.Khuyến tấn tu hành - Ngày 22 tháng 7, 2012
133 –3.Dạy con • Chí thành cung kính • Lấy bịnh khổ làm nhân tu hành - Ngày 22 tháng 7, 2012
134 –4.Bỏ tri kiến • Lòng thành - Ngày 23 tháng 7, 2012
135 –5.Lòng thành - Ngày 23 tháng 7, 2012
136 –6.Chí thành khẩn thiết - Ngày 23 tháng 7, 2012
137 –7.Lòng thành - Ngày 24 tháng 7, 2012
138 –8.Tâm nhớ Phật, học theo Phật • Hai cách tu hành: định tâm và chuyên tâm • Công đức của sự niệm Phật
139 –9.Ngài Rinpoche quở: Làm biếng không tốt!
140 –10.Buông xuống niệm Phật • Kể chuyện vãng sanh
141 –11.Giảng "Kinh A Di Đà Yếu Giải"của Ngẫu Ích Đại Sư • Tín, nguyện, hạnh
142 –12.Giảng "Kinh A Di Đà Yếu Giải" của Ngẫu Ích Đại Sư• Tả cảnh Cực Lạc
143 –13.Nhìn thấu sanh tử • Làm phước không thoát sanh tử • Cách niệm Phật • Khai thị
144 –14.Ý nghĩa và công đức của danh hiệu A Di Đà Phật • Tín, nguyện quan trọng
145 –15.Công đức của sự niệm Phật tu hành • Nhân quả luân hồi • Yểm Ta Bà, hân Cực Lạc • Quy lỗi về mình v.v... • Mười điều tâm niệm
146 –16.Luôn nghe tiếng niệm Phật trong tâm
147 –17.Giảng chú giải kinh A Di Đà • Thiện nam tử, thiện nữ nhân • Tín, nguyện trì danh
148 –18.Phật Thất trong tâm
149 –19.Ma Sự • Niệm liên tục cho tới tương ưng
150 –20.Bồ Đề tâm • Thật hạnh • Tâm làm Phật, tâm là Phật
151 –21.Thật thà niệm Phật • Có ý chí • Tín, nguyện niệm Phật
152 –22.Niệm như ngu phu, ngu phụ • Uyển chuyển • Tu sẽ chuyển nghiệp
153 –23.Nhân quả trong từng sát-na
154 –24.Tầm cầu minh sư • Thấu rõ đại bệnh sanh tử
155 –25.Duyên sanh vô tánh • Đạo cảm ứng • Bồ Đề tâm
156 –26.Chân thành • Nghe rõ
157 –27.Tín, nguyện niệm Phật • Tâm lực, nghiệp lực
158 –28.Công khóa • Chân thành niệm Phật
159 –29.Tín, nguyện niệm Phật • Niệm niệm tương ưng • Nhớ Phật
160 –30.Niệm mê và ngộ
161 –31.Kiệt thành niệm Phật • Tám khổ • Theo duyên tu hành
162 –32.Tu để chuyển nghiệp • Nhân quả
163 –33.Chí thành, cung kính, khẩn thiết
164 –34.Mến tiếc thời gian • Một niệm hiện tiền
165 –35.Khi nào niệm Bồ Tát Quán Âm, khi nào niệm A Di Đà Phật • Tin sâu nhân quả
166 –36.Niệm Phật thế nào để chứng Tam Muội
167 –37.Phải đọc sách của Tổ và theo lời Tổ dạy - Ngày 17 tháng 08, năm 2012
168 –38.Nghe tiếng từ trong tâm • Đọc và huân tập theo Tổ dạy để tăng tín tâm • Chuyện vãng sanh • Tín và Giải, tu hành phải học cho thông - Ngày 18 tháng 08, năm 2012
169 –39.Thời mạt chỉ có pháp môn Tịnh Độ • Niệm - Nghe phân minh, luôn cầu sanh Tây Phương, sám trừ xấu ác • Phải nhìn thấu pháp thế gian để mong cầu vãng sanh • Một lời, một câu, một kệ, một sách - Ngày 18 tháng 08, năm 2012
Phụ chú:  Xem Tịnh Độ Thập Yếu của đại sư Ngẫu Ích tuyển chọn.
170 –40.Trích giảng "Kinh A Di Đà Yếu Giải của Đại Sư Ngẫu Ích" - 01 - Tháng 09, năm 2012
Phụ chú:  Xem Kinh Phật Thuyết A Di Đà(Tiếng Việt)  và có phần  Trích dịch Kinh A Di Đà Yếu Giải của Đại Sư Ngẫu Ích
171 –41.Trích giảng "Kinh A Di Đà Yếu Giải của Đại Sư Ngẫu Ích" - 02 - Tháng 09, năm 2012
172 –42.Những lời dạy của Ngài Rinpoche - Lời dạy của Tổ Ấn Quang - Nói về Bồ Tát Địa Tạng - 16 Tháng 09, năm 2012
173 –43.Nhân, Quả - Đừng để cảnh chuyển - 3:00 PM, 29 Tháng 09, năm 2012
174 –44.Thật sự tu học cho ngày lâm chung - Nhân, Quả - 7:00 PM, 29 Tháng 09, năm 2012
175 –45.Nhìn thấu Nhân, Quả - Đừng ghi trong tâm sau khi làm thiện, bố thí, v.v. - 9:00 AM, 30 Tháng 09, năm 2012
176 –46.Nhân, Quả: Ba loại quả báo - Nhân duyên quả báo trong gia đình - 2:00 PM, 30 Tháng 09, năm 2012
177 –47.Tâm và Cảnh: Phải lấy câu Phật hiệu làm đối tượng - Âm đức, Dương đức - Thân giáo - 6:30 PM, 30 Tháng 09, năm 2012
178 –48.Quả báo - Tu hạnh Tùy Hỷ - Niệm Phật, đừng sát sanh - Tháng 10, năm 2012
179 –49.Niệm phải nghe cho thật minh bạch, nghe ra Phật A Di Đà - "Giảng Kinh A Di Đà Yếu Giải" - Tháng 10, năm 2012
180 –50.Đại Sư Ấn Quang dạy người đang bệnh - 10:00AM, 28 Tháng 10, năm 2012
181 –51.Có tình người Đạo mới luân chuyển - Đại Sư Ấn Quang dạy người bệnh - Hộ Niệm của cư sĩ Lý Bỉnh Nam - 6:30PM, 28 Tháng 10, năm 2012
182 –52.Giảng "Kinh A Di Đà Yếu Giải của Đại Sư Ngẫu Ích" - 10:45 AM, 15 Tháng 12, năm 2012
183 –53.Kinh A Di Đà: Thiện căn phước đức nhân duyên - Trợ duyên - Niệm thành phiến - Tâm và Nghiệp - 7:45 PM, 15 Tháng 12, năm 2012
184 –54.Lời dạy của Ngài Rinpoche - Giảng "Kinh A Di Đà Yếu Giải của Đại Sư Ngẫu Ích" - 16 Tháng 12, năm 2012
185 –55.Tâm tạo Nghiệp, Tâm chuyển Nghiệp - Tu và phát Nguyện - 10:45 AM, 22 Tháng 12, năm 2012
186 –56.Giảng Kinh A Di Đà Yếu Giải:  Pháp môn vô thượng, lợi ích vào ngôi Bất Thoái, lâm chung tâm không điên đảo - 7:45 PM, 22 Tháng 12, năm 2012
187 –57.Giảng Kinh A Di Đà Yếu Giải:  Nói về Nguyện - 28 Tháng 12, năm 2012
188 –58.Niệm phải kiểm soát từng câu Phật hiệu - Buông xả - Giảng Kinh A Di Đà Yếu Giải:  Nghe danh hiệu chư Phật - 10:45AM, 29 Tháng 12, năm 2012
189 –59.Giảng Kinh A Di Đà Yếu Giải:  Hai pháp Hân Yểm và Ngũ Trược - 3:00PM, 29 Tháng 12, năm 2012
190 –60.Giảng Kinh A Di Đà Yếu Giải:  Mạng trược.  Phần kết - 3:00PM, 29 Tháng 12, năm 2012
191 –61.Trích giảng:  Khuyến Tu Tịnh Độ Thiết Yếu - Cư sĩ Phục Trai Trần Hy Nguyện - 3:00PM, 29 Tháng 12, năm 2012
Phụ Chú:  Xem Trích đoạn của "Khuyến Tu Tịnh Độ Thiết Yếu - Cư sĩ Phục Trai"

 Tải xuống dạng ZIP:

♦ Bài 001 - 005
♦ Bài 006 - 014
♦ Bài 015 - 021
♦ Bài 022 - 026
♦ Bài 027 - 032
♦ Bài 033 - 036
♦ Bài 037 - 043
♦ Bài 044 - 049
♦ Bài 050 - 056
♦ Bài 057 - 061

 

Năm 2013 (192-204)

Thầy Thích Chơn Hiếu  2013 (192-204)

192. Giảng Kinh A Di Đà Yếu Giải:  Tự Tánh - 10:00 AM, 5 tháng 01, 2013   
193. Phát nguyện Hồi hướng - Tâm niệm Tâm nghe - Thiền Sư Hư Vân dạy:  Pháp thế gian ô nhiễm.  Ngoại duyên: thương người.  Nội duyên: học Phật niệm Phật, chặt đứt trần lao - 3:00 PM, 5 tháng 01, 2013   
194. Lời dạy của Thiền Sư Hư Vân - 3:00 PM, 6 tháng 01, 2013   
195. Giảng Kinh A Di Đà Yếu Giải:  Công Đức trang nghiêm.  Ngũ trần thắng diệu - 10:00 AM, 12 tháng 01, 2013   
196. Ngài Từ Vân Sám Chủ dạy Niệm Phật - 3:00 PM, 12 tháng 01, 2013   
197. Giảng Kinh A Di Đà Yếu Giải:  Lấy Tây Phương và Phật làm cảnh trong tâm - 10:00 AM, 13 tháng 01, 2013   
198. Chấp nhận khó khi tu hành - Niệm phải nghe cho rõ - Kể chuyện - 10:00 AM, 19 tháng 01, 2013   
199. Tự chủ tâm - Thật vì Sanh Tử - Kể chuyện Hoàng Thiết Tượng - 3:00 PM, 19 tháng 01, 2013   
200. Kể chuyện Tăng Cụ Hạnh - 20 tháng 01, 2013   
201. Học phương pháp tu trì - Các pháp do Tâm - 10:40 AM, 26 tháng 01, 2013   
202. Phải biết cách tu hành - Phải niệm cho đúng - Cơ duyên thành Phật - Chuyện Ngài Tu Bạt Đà La - 3:00 PM, 26 tháng 01, 2013   
203. Tâm lâu dài - Minh Nhân, thức Quả - 5:00 PM, 26 tháng 01, 2013   
204. Lời Phật dạy: Hai mươi Việc Khó của Con Người - 27 tháng 01, 2013
Phụ Chú:  Ngữ Lục của Thiền Sư Hư Vân: "Lời Phật dạy:  Hai mươi Việc Khó của Con Người"
   

Tải xuống dạng ZIP (nén lại thành 1 file):

Bài 001 - 017

Năm 2014 - 2016 (205-232)

Thich Chon Hieu - Năm 2014 - 2016 (205-232)

Năm 2014:

205 –1.Niệm Phật là tâm pháp • Thô tâm và tế tâm • Luôn hướng về tế tâm • Lợi ích của sự niệm Phật
206 –2.Tâm tạo tất cả • Luôn khởi tâm tịnh • Dùng tâm trị tâm
207 –3.Phật thất của Tổ Hành Sách Đại Sư • Mười điều Tổ 12 dạy
208 –4.Phật lực • Tín nguyện
209 –5.Sám hối • Niệm Phật ký số
210 –6.Phương pháp niệm Phật • Lợi ích của sự niệm Phật

Năm 2015:

211 –1.Vọng tưởng và hôn trầm - Ngày 8 tháng 2, 2015
212 –2.Khai thị pháp môn Tịnh Độ tại chùa Phật Tổ - Ngày 29 tháng 3, 2015
213 –3.Niệm Phật với tâm buông xả, cầu xuất ly mạnh mẽ - Tin sâu nhân quả
214 –4.Tâm lâu dài - Tháng 8, 2015
215 –5.Tu hành là tu ý niệm - Ngày 31 tháng 10, 2015
216–6.Tu hành là tu ý niệm - Ngày 28 tháng 11, 2015
217 –7.Khai thị cho Phật tử chùa Liên Trì - Ngày 26 tháng 12, 2015
218 –8.Khai thị cho Phật tử chùa Liên Trì - Ngày 28 tháng 12, 2015

Năm 2016:

219 –1.Thế nào là tịnh trong Tịnh Độ tông
220 –2.Làm sao nhớ Phật
221 –3.Tám thức • Như thế nào là nhớ Phật khi niệm Phật
222 –4.Bốn pháp trì danh • Trì danh như thế nào cho đúng
223 –5.Niệm Phật nhập cảnh giới
224 –6.Bốn điều cần biết khi niệm Phật
225 –7.Phật pháp là chân truyền • Tâm đổi cảnh giới • Ta Bà là mộng • Đối trị trạo cử và hôn trầm • Không chấp vào thần thông • Dạy con
226 –8.Niệm Phật vãng sanh vấn đáp
227 –9.Tâm phàm, tâm tế
228 –10.Bốn điều cần thiết cho việc tu hành - Bài 1
229 –11.Bốn điều cần thiết cho việc tu hành - Bài 2
230 –12.Bốn điều cần thiết cho việc tu hành - Bài 3 • Ba loại người • Nhân quả, nghiệp • Vấn - đáp
231 –13.Niệm Phật lấy Cảm Ứng làm gốc • Phải Thật vì Sanh Tử - Phần 1 - Ngày 19 tháng 03, năm 2016
232 –14.Niệm Phật lấy Cảm Ứng làm gốc • Phải Thật vì Sanh Tử - Phần 2 - Ngày 19 tháng 03, năm 2016

Tải xuống dạng ZIP:

Bài 001 - 006 (2014)
Bài 001 - 004 (2015)
Bài 005 - 008 (2015)
Bài 001 - 007 (2016)
Bài 008 - 014 (2016)

Năm 2017 (233-256)

Thầy Thích Chơn Hiếu - Năm 2017 (233-256) -

MP3:

233 –1.Tâm phải nguyện vãng sanh 1
234 –2.Tâm phải nguyện vãng sanh 2
235 –3.Tâm phải nguyện vãng sanh 3
236 –4.Tâm phải nguyện vãng sanh 4
237 –5.Tâm phải nguyện vãng sanh 5 • Bốn điều cần thiết cho việc tu hành
238 –6.Tín, nguyện
239 –7.Trì danh: niệm không gián đoạn, tâm để ý vô tiếng Phật • Khi phiền não tới, niệm Phật
240 –8.Tâm muốn vãng sanh (khát nước) thúc giục tâm niệm Phật (đi tìm nước)
241 –9.Pháp hân • Tín, nguyện, phải khởi tâm muốn thoát luân hồi
242 –10.Tu cho tới khi tâm không mê nữa • Phải tu nhiều • Không sanh tâm như: muốn vãng sanh, xây chùa, thần thông v.v... phải để tự nhiên
243 –11.Tâm chỉ thương Phật càng ngày càng tăng • Nghe pháp • Bồ Đề tâm
244 –12.Tâm lớn thì phước lớn
245 –13.Tâm không sợ, không chấp, hiểu lý nhân duyên
246 –14.Niệm Phật: phải nhớ Phật, muốn về với Phật - Sáng ngày 8, tháng 7, 2017
247 –15.Nên biết lời dạy của Tổ Ấn Quang - Tu ý niệm - Chiều ngày 8, tháng 7, 2017
248 –16.Nhớ Phật, niệm Phật • Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm nối tiếp • Toàn tâm là Phật • Vấn-đáp - Giảng cho Phật Tử qua mạng - Chiều ngày 8, tháng 7
249 –17.Phải theo lời Tổ dạy: niệm Phật với tâm chân thành, tha thiết muốn về với Phật, chứ không phải chỉ là âm thanh • Vấn đáp - 5 tháng 8
250 –18.Tu là phải từ trong tâm, đóng lục căn • Coi trọng nhân quả • Nhân của phước, họa tùy theo tâm • Kính nhi viễn chi - 12 tháng 8
251 –19.Móng tâm sanh nội chướng • Đừng chấp vào hoàn cảnh tu hành • Việc gì cũng là Nhân Quả - Tháng 9
252 –20.Dùng tâm nhớ Phật để dẹp vọng tưởng, muốn dẹp vọng tưởng là nội chướng • Tâm sanh tất cả • Không sanh tâm, sanh tâm sẽ không thanh tịnh • Nhân quả - Ngày 8 tháng 10
253 –21.Tâm chân thành • Niệm Phật ký số và vọng tưởng • Lời dạy của Tổ Hành Sách - Ngày 21 tháng 10
(Bấm vào hàng chữ này để đọc những lá thư Đại Sư Ấn Quang giúp người mẹ cư sĩ Châu Mạnh Do phát tâm tu hành và vãng sanh - đây là câu trả lời cho câu hỏi trong bài pháp này.)
254 –22.Ba niềm tin - Ngày 29 tháng 11, 2017
255 –23.Tâm cảm ứng Phật - Ngày 20 tháng 12, 2017 & 5 tháng 1, 2018
256 –24.Thân trung ấm - Ngày 20 tháng 12, 2017

Tải xuống dạng ZIP:

Bài 001 - 005
Bài 006 - 015
Bài 016 - 017
Bài 018 - 024

Năm 2018 (257-272)

Thầy Thích Chân Hiếu - Năm 2018 (257-272)

MP3:

257 –1.Chân Tín Niệm Phật - Phần 1 - Ngày 28 tháng 01, năm 2018
258 –2.Chân Tín Niệm Phật - Phần 2 - Ngày 28 tháng 01, năm 2018
259 –3.Niệm Phật phải nhiếp Nhĩ Căn, lắng nghe thật sâu. Đem Phật vào Tâm bằng Tánh Nghe, không phải bằng ý thức - Phần 1/3 - Ngày 20 tháng 04, năm 2018
260 –4.Niệm Phật phải nhiếp Nhĩ Căn, lắng nghe thật sâu. Đem Phật vào Tâm bằng Tánh Nghe, không phải bằng ý thức - Phần 2/3 - Ngày 20 tháng 04, năm 2018
261 –5.Niệm Phật phải nhiếp Nhĩ Căn, lắng nghe thật sâu. Đem Phật vào Tâm bằng Tánh Nghe, không phải bằng ý thức - Phần 3/3 - Ngày 20 tháng 04, năm 2018
262 –6.Niệm Phật phải không để cảnh chuyển • Ký số nhưng đừng để mất Tín Nguyện • Điều hòa thân tâm • Đối tượng của tâm phải là Tây Phương, là Phật - Phần 1/2 - Ngày 25 tháng 04, năm 2018
263 –7.Niệm Phật phải không để cảnh chuyển • Ký số nhưng đừng để mất Tín Nguyện • Điều hòa thân tâm • Đối tượng của tâm phải là Tây Phương, là Phật - Phần 2/2 - Ngày 25 tháng 04, năm 2018
264 –8.Tâm tạo Cảnh Giới • Tâm có Phật, tâm là Phật thì Phật hiện • Phải thấu Vô Thường • Tu là Tu Tâm - Ngày 27 tháng 05, năm 2018
265 –9.Tự Lực và Tha Lực - NIỆM là sao? • Tín Nguyện Hạnh • NGHE: nhiếp các căn để giữ Phật trong tâm - Giảng lần 1 - Ngày 03 tháng 08, năm 2018
266 –10.Tự Lực và Tha Lực - NIỆM là sao? • Tín Nguyện Hạnh • NGHE: nhiếp các căn để giữ Phật trong tâm - Giảng lần 2 - Ngày 03 tháng 08, năm 2018
267 –11.TU TÂM • Không dùng tri thức, phải thật sự HÀNH - Dùng TẾ TÂM • THẬT VÌ SANH TỬ - Phần 1 - Ngày 06 tháng 10, năm 2018
268 –12.TU TÂM • Không dùng tri thức, phải thật sự HÀNH - Dùng TẾ TÂM • THẬT VÌ SANH TỬ - Phần 2 - Ngày 06 tháng 10, năm 2018
269 –13.Phương pháp TRỪ THÔ TÂM - Ngày 27 tháng 10, năm 2018
270 –14.Tin Sâu - Nguyện Thiết - Thật vì SANH TỬ - Ngày 28 tháng 11, năm 2018   ♦  Phụ chú: Hình ảnh một số di vật của Phật tử Diệu Âm Tịnh Đức
271 –15.Tâm và Cảnh - Trì Danh như thế nào - Tâm nhớ Phật, có Phật là Tâm Thanh Tịnh - Hãy Buông Xả vạn duyên - Đạo Tràng trong Tâm - Ngày 29 tháng 12, năm 2018
272 –16.Tin Sâu Nguyện Thiết: Công phu sẽ không gián đoạn - Một vài bức thư của Đại sư Liên Trì và Đại sư Tỉnh Am - Ngày 29 tháng 12, năm 2018

Tải xuống dạng ZIP:

Bài 001 - 003
Bài 004 - 009
Bài 010 - 013
Bài 014 - 016

Năm 2019 (273-282)

Thầy Chân Hiếu - Năm 2019 (273-282)

MP3:

273 –1.Chia sẻ việc tu học với Phật tử - Phần 1:  Người niệm Phật cần phải học và hiểu thật rõ chữ Niệm và Nghe - Ngày 26 tháng 01, năm 2019
Phụ chú PDF: Những lời dạy của Đại Sư Liên Trì (được đọc trong bài giảng)
74 –2.Chia sẻ việc tu học với Phật tử - Phần 2:  Vấn - Đáp - Ngày 26 tháng 01, năm 2019
Phụ chú PDF: Văn phát nguyện của Đại Sư Liên TrìTịnh Độ Văn của Từ Vân Sám Chủ
275 –3.Kể chuyện - Phần I: Bà Cụ 4 giờ - Ngày 26 tháng 06, năm 2019
276 –4.Kể chuyện - Phần II: Chuyện kể của Đại Sư Liên Trì - Ngày 26 tháng 06, năm 2019
277 –5.Hai chữ "Hữu" trong Kinh A Di Đà - Tín Nguyện Hạnh - "Xem tranh" - Phần I - Ngày 01 tháng 09, năm 2019
278 –6.Hai chữ "Hữu" trong Kinh A Di Đà - Tín Nguyện Hạnh - "Xem tranh" - Phần II - Ngày 01 tháng 09, năm 2019
279 –7.Hai chữ "Hữu" trong Kinh A Di Đà - Tín Nguyện Hạnh - "Xem tranh" - Phần III - Ngày 01 tháng 09, năm 2019
280 –8.Chia sẻ việc tu học - Phần 1:  Thân cận chư Tổ • Dùng Tâm Niệm Phật • Vô thường • Lâm chung chu tiếp - Ngày 19 tháng 10, năm 2019
Phụ Lục PDF được đọc (hoặc nhắc tới) trong bài giảng: Những lời dạy của Đại Sư Liên Trì và Đại Sư Ấn Quang
Văn Phát NguyệnĐại Sư Liên Trì • Từ Vân Sám Chủ
281 –9.Chia sẻ việc tu học - Phần 2:  Vấn - Đáp - Ngày 19 tháng 10, năm 2019
282 –10.Chia sẻ việc tu học - Phần 3:  15 phút nhắc nhở: Niệm và Nghe danh hiệu Phật để giữ hai chữ Hữu: Tâm biết có Phật, có Tây Phương - Ngày 19 tháng 10, năm 2019

Tải xuống dạng ZIP:

Bài 001 - 004
Bài 005 - 007
Bài 008 - 010

Năm 2020 (283-301)

Thay Thich Chan Hieu Năm 2020 (283-301)

MP3:

283. Nhiều lần nhắc nhở:  Phải học theo Tổ • Phải hoàn toàn, thật sự nương tựa vào Phật lực - 09 tháng 01, 2020   
284. Chia sẻ lời dạy của Đại Sư Hám Sơn:  Niệm Phật để được vãng sanh, trước tiên phải cắt đứt cội gốc sanh tử - Dùng Tưởng trừ Tưởng - Vài lời về dịch bệnh hiện nay - Phải thật sự hiểu về Nhân và Quả - Đừng lơ là việc tu hành - 10 tháng 04, 2020
Phụ chú:  Xem lời dạy của Ngài Hám Sơn trong "Chánh Hạnh Niệm Phật - Đại Sư Hám Sơn"
   
285. Phải hiểu tâm là gì - Phát đại tâm, dùng câu Phật hiệu chuyển tâm tạp loạn thành tâm có Phật, nhớ Phật - 09 tháng 07, 2020   
286. Tâm và Miệng chuyên nhất - 14 tháng 07, 2020   
287. Đại Sư Ấn Quang Pháp Ngữ dạy cư sĩ Châu Dư Chí Liên - 09 tháng 08, 2020
Phụ Chú:  Xem lời dạy của Đại Sư Ấn Quang trong "Pháp Ngữ dạy cư sĩ Châu Dư Chí Liên"
   
288. Chân thật niệm Phật - 09 tháng 08, 2020   
289. Trí Tuệ - 12 tháng 08, 2020   
290. Tâm Bình Khí Tĩnh (1) - 17 tháng 08, 2020   
291. Tâm Bình Khí Tĩnh (2) - 19 tháng 08, 2020   
292. Tâm Bình Khí Tĩnh (3) - 20 tháng 08, 2020   
293. Một Phiến Chánh Niệm - 31 tháng 08, 2020   
294. Buông xả muôn duyên, nhiếp tâm niệm Phật - 08 tháng 09, 2020
Phụ Chú:  Xem lời dạy của Đại Sư Liên Trì trong "Lược trích từ Vân Thê Pháp Vựng - Đại Sư Liên Trì"
   
295. Tín Nguyện Niệm Phật, Vãng Sanh Tây Phương - 22 tháng 09, 2020
Phụ Chú:  Xem lời dạy của Đại Sư Ngẫu Ích trong "Lược trích từ Linh Phong Tông Luận - Đại Sư Ngẫu Ích"
   
296. Chí thành khẩn thiết - Thập Niệm Ký Số - 10 tháng 10, 2020
Phụ Chú:  Xem lời dạy của Đại Sư Ấn Quang trong "Thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân - Đại Sư Ấn Quang"
   
297. Trích đoạn Kinh A Di Đà Yếu Giải:  Phần Biệt Tự - 1 tháng 11, 2020   
298. Lắng nghe tiếng niệm Phật - 5 tháng 11, 2020
Phụ Chú:  Xem "Bài ký về niệm Phật bảy ngày ở viện Phổ Nhân"
   
299. Niềm Tin - 05 tháng 12, 2020   
300. Chánh Niệm - 12 tháng 12, 2020   
301. Khi bệnh nên buông xả thân tâm - 18 tháng 12, 2020   

Tải xuống dạng ZIP (nén lại thành 1 file):

Bài 001 - 019

Năm 2021 (302-318)

Thầy Thích Chân Hiếu  2021 (302-318)

302. Cách thức nhiếp tâm niệm Phật - 27 Tháng 2, 2021   
303. Tâm mộng • Nghiệp • Ý niệm - 19 Tháng 3, 2021   
304. Tâm đặt nơi nào (Bài pháp quan trọng) - 4 Tháng 4, 2021   
305. Pháp thoại trên Zoom - Phần 1:  Thuyết Giảng - 8 Tháng 5, 2021   
306. Tâm Đặt Nơi Tây Phương - Nhớ Phật - Nghe rõ - 9 Tháng 5, 2021   
307. Pháp thoại trên Zoom - Phần 2:  Vấn Đáp 1/3 - 8 Tháng 5, 2021   
308. Pháp thoại trên Zoom - Phần 2:  Vấn Đáp 2/3 - 8 Tháng 5, 2021   
309. Pháp thoại trên Zoom - Phần 2:  Vấn Đáp 3/3 - 8 Tháng 5, 2021   
310. Một niệm hiện tiền - Niệm rõ, nghe rõ - 23 Tháng 5, 2021   
311. Nguyện Sanh Tây Phương - 30 Tháng 5, 2021   
312. Mười công đức của người Niệm Phật - 30 Tháng 5, 2021   
313. Hôn trầm - Tán loạn - 30 Tháng 5, 2021   
314. Chánh niệm - 13 Tháng 6, 2021   
315. Thật vì Sanh Tử - Buông xả Niệm Phật - 16 Tháng 6, 2021   
316. Vấn đáp trên Zoom - 16 Tháng 6, 2021   
317. Chiếu soi - Buông xả - 20 Tháng 6, 2021   
318. Pháp thoại - Phần 1 - 29 Tháng 5, 2021 « Bài mới »   

Tải xuống dạng ZIP (nén lại thành 1 file):

Bài 001 - 017

Phương Pháp Niệm Phật

Thầy Thích Chân Hiếu - Phương Pháp Niệm Phật

Lược trích từ nhiều bài giảng khác nhau

 MP3:

1.Phương pháp niệm Phật của Tổ Ấn Quang
2.Phương pháp niệm Phật: trong tâm phải có Phật, điều hòa khí lực, điều thân, điều tâm, lắng nghe
3.Thập niệm ký số
4.Phương pháp niệm Phật: thư thả, ý niệm về Đức Phật phải có, tiếng Phật rõ
5.Phương pháp niệm Phật: nghe tiếng trong tâm, kèm vọng tưởng bằng cách nghe tiếng trong tâm cho rõ và nhớ Phật
6.Nhớ Phật, niệm Phật, dùng sức nhẹ mới thoải mái, phải nghe tiếng trong lòng, chân thành
7.Cách niệm Phật để dẹp vọng tưởng và hôn trầm
8.Niệm Phật 4 chữ, lòng thành, vọng tưởng, phải có tín - nguyện
9.Cách niệm Phật dẹp vọng tưởng
10.Luôn nhớ Phật, niệm Phật
11.Cách niệm Phật, niềm tin quan trọng
12.Tâm niệm, tâm nghe, buông xả, chân thật
13.Phải có tâm tha thiết nhớ Phật, muốn vãng sanh và tâm lâu dài
14.Cách nhớ Phật
15.Niệm Phật phải nghe cho ra Đức Phật, niệm từ tâm, nhiếp nhĩ căn
16. Tâm bình khí tĩnh 1      
17. Tâm bình khí tĩnh 2      
18. Tâm bình khí tĩnh 3      
19. Cách thức nhiếp tâm niệm Phật    

Tải xuống dạng ZIP (nén tất cả vào 1 file zip):

♦ 

MP3 Phương Pháp Niệm Phật full tải về

5 3 phiếu bầu
Article Rating
guest
2 Comments
lâu đời nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
NGUYÊN ĐẲNG
NGUYÊN ĐẲNG
3 năm trước đây

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. CON XIN THÀNH KÍNH TRI ÂN TAM BẢO. CON XIN THÀNH KÍNH TRI ÂN THẦY. NHỮNG BÀI THẦY GIẢNG ĐÃ CỬU HUỆ MẠNG CON. CON XIN KÍNH LỄ. DẠ, A DI ĐÀ PHẬT.

Nguyễn Hồng Công
Nguyễn Hồng Công
2 năm trước đây

Thiện Khiêm

2
0
Bình luận góp ý - hỏi đáp thắc mắc.x
()
x
Zalo HỖ TRỢ