Nguồn Gốc Của Tâm Hoan Hỷ, Báo Cáo Học Tập Kinh Mân Côi

Nguồn Gốc Của Tâm Hoan Hỷ, Báo Cáo Học Tập Kinh Mân Côi

Giảng ngày: 3/5/2001
Địa điểm: Trường Trung Học Nữ Thánh Anthony – Singapore.
Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư.
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.

Nguồn Gốc Của Tâm Hoan Hỷ, Báo Cáo Học Tập Kinh Mân Côi MP3

 

1 tập

Youtube:

Bình luận

avatar