Bài Khai Thị 5/10/2019 Tại UNESCO Paris – HT Tịnh Không

Bài Khai Thị 5/10/2019 Tại UNESCO Paris – HT Tịnh Không

  • Chủ Giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
  • Thời gian:  ngày 5/10/2019
  • Địa điểm: Unesco Paris, Pháp
  • Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.

Bài Khai Thị 5/10/2019 Tại UNESCO Paris – HT Tịnh Không MP3

1 tập

Youtube:

Bình luận

avatar