Học Tập Thần Ái Thế Nhân 10 tập (Học Các Vị Thần Yêu Thương Người Thế Gian)

Học Tập Thần Ái Thế Nhân

Chủ giảng: lão Hòa Thượng Tịnh Không
Khởi giảng ngày 24/8/2018.
Tại Tịnh Không Hữu Xã thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc.

Học Tập Thần Ái Thế Nhân MP3

tập 01 tập 02 tập 03 tập 04 tập 05 tập 06 tập 07 tập 08 tập 09tập 10
tập 11 tập 12

Youtube:

Bình luận

avatar