Phụ Hữu Thân, Tử Hữu Thân

Phụ Hữu Thân, Tử Hữu Thân
Chủ giảng: Thầy Trần Đại Huệ
Văn Hóa Truyền Thống, Giáo Dục Thánh Hiền.
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.

Phụ Hữu Thân, Tử Hữu Thân MP3

1 tập

Youtube:

Bình luận

avatar