Người Bây giờ niệm Phật mà Tâm không ở nơi Phật. Chư Phật Bồ Tát ở đây giảng Kinh mổi ngày .Trích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không

Download Người Bây giờ niệm Phật mà Tâm không ở nơi Phật. Chư Phật Bồ Tát ở đây giảng Kinh mổi ngày . MP3 bấm vào

Bình luận

avatar