Học Tập Chia Sẻ “Liễu Phàm Tứ Huấn” 5/3/2012 – Thầy Thái Lễ Húc

Học Tập Chia Sẻ “Liễu Phàm Tứ Huấn”

  • Diễn giảng: Thầy Thái Lễ Húc
  • Thời gian từ: 5/3/2012 – 23/1/2013
  • Địa điểm: Trung tâm Giáo dục văn hóa Trung Hoa Malaysia
  • Chuyển ngữ: Minh Hải

Kính chào các vị trưởng bối, chào các bạn, chào mọi người! Hôm nay chúng ta vừa ăn tết xong, lần đầu tiên chia sẻ với mọi người khóa trình “Liễu Phàm tứ huấn” này. Năm nay mọi người ăn tết thế nào? Rất tốt! Rất trọn vẹn, hay là ngủ rất ngon, ăn rất ngon? Tốt nhất là phước huệ tăng trưởng, trí huệ tăng trưởng. Đặc biệt thứ đáng quý trọng nhất cuộc đời là thời gian, chúng ta sớm 1 ngày quý trọng thời gian, có trí huệ liền có thể lợi ích gia đình, lợi ích người bên cạnh. Cho nên phải trân trọng thời gian có hạn, không ngừng nâng cao trí huệ của mình. Như bây giờ buổi tối rất nhiều người đều đang coi phim truyền hình, mọi người không chỉ tự mình hiếu học, còn dẫn dắt con cái cùng nhau học. Trong “Cách ngôn biệt lục” có nhắc tới “Kinh sách là gốc để lập nghiệp”, cha mẹ, trưởng bối trong 1 gia đình, biết từ nhỏ giúp con cái hiểu tri thức biết lễ nghĩa, hiểu rõ đạo lý làm người, gia đạo của gia đình này sẽ hưng khởi, sẽ hưng thịnh. […]

Học Tập Chia Sẻ Liễu Phàm Tứ Huấn MP3

1A1B2A2B3A3B4A4B5Atập 5B
6A6B7A7B8A8B9A9B10Atập 10B
11A11B12A12B13A13B14A14B15Atập 15B
16A16B17A17B18A18B19A19B20Atập 20B
21A21B22A22B23A23B24A24B25Atập 25B
26A26B27A27B28A28B29A29B

Youtube

Bình luận

avatar