Tâm đắc 9 tuần bế quan niệm Phật 2016 – Pháp sư Định Hoằng

Tâm đắc 9 tuần bế quan niệm Phật

Chủ giảng: Pháp sư Định Hoằng

Thời gian: 2016

Cẩn dịch: Cư sĩ Chân Tu

Tâm đắc khi tu học cùng với việc đã hoàn thành việc học giới mà lão hòa thượng đã giao cho. Lão hòa thường đã dạy pháp niệm Phật có 3 khu. Có khu nhiễu Phật, khi bái Phật, Khu tĩnh tọa. Tùy theo của quý vị. Lần này Định Hoằng vừa mới hoàn thành 90 ngày bế quan niệm Phật. Khi bế quan cũng chính là dùng pháp 3 khu vực của lão hòa thượng

Tâm đắc chín tuần bế quan niệm Phật MP3

0102

Youtube

Bình luận

avatar