Khuyên Người Niệm Phật – Cư Sĩ Diệu Âm – Minh Trị (Úc Châu)

Khuyên Người Niệm Phật (Tập 1, 2, 3 & 4)
Tác giả: cư sĩ Diệu Âm

Download – tải Khuyên Người Niệm Phật PDF – tập [1] , [2] , [3] , [4]

Khuyên Người Niệm Phật MP3 (Tập 1, 2 & 3)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

Khuyên Người Niệm Phật – tập 4

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

 

Youtube tập 1, 2, 3, 4

Bình luận

avatar