Hình ảnh 64 quẻ Kinh Dịch 3

 

 

 

Quẻ số 1 – Thuần Càn – Khốn long đắc thủy – Thời vận đã đến (LỤC XUNG – Xung là Tán – XẤU)

THUẦN KIỀN. Kiện dã. CHÍNH YẾU. Cứng mạnh, khô, lớn, khỏe mạnh, đức không nghỉ. Nguyên Hanh Lợi Trinh

Nguyên Hanh Lợi Trinh vạn vật có khởi đầu, lớn lên, toại chí, hóa thành

   

a

Quẻ số 1 – Thuần Càn – Khốn long đắc thủy – Thời vận đã đến (LỤC XUNG – Xung là Tán – XẤU)

THUẦN KIỀN. Kiện dã. CHÍNH YẾU. Cứng mạnh, khô, lớn, khỏe mạnh, đức không nghỉ. Nguyên Hanh Lợi Trinh

Nguyên Hanh Lợi Trinh vạn vật có khởi đầu, lớn lên, toại chí, hóa thành

 

Quẻ số 1 – Thuần Càn – Khốn long đắc thủy – Thời vận đã đến (LỤC XUNG – Xung là Tán – XẤU)

 

 

THUẦN KIỀN. Kiện dã. CHÍNH YẾU. Cứng mạnh, khô, lớn, khỏe mạnh, đức không nghỉ. Nguyên Hanh Lợi Trinh

 
 
 
 
   
   
Zalo HỖ TRỢ