Chiêm Sát Nghiệp Báo Thiện Ác Kinh Giảng Kí – Pháp Sư Mộng Tham PDF

File tải – download pdf  Quyển [thượng] – [hạ]
Chủ Giảng : Hòa Thượng Mộng Tham

Tổng Hợp Kinh Sách Nói Về Địa Tạng Vương Bồ Tát – Bấm vào

Trích lược đoạn đầu Chiêm Sát Nghiệp Báo Thiện Ác Kinh Giảng Ký

Tại sao phải học Kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo? Vì
sao dẫn khởi nên nhân duyên này? Cái nhân duyên này có từ rất
sớm, lại cũng từ rất gần đây.
Nhân duyên sớm nhất là khi đức Thích Ca Mâu Ni Phật sắp
nhập diệt, Kiên Tịnh Tín Bồ Tát liền hướng Phật thưa hỏi, ý tứ là
không lâu nữa Phật liền nhập diệt, chúng sanh trong thế giới này
vô cùng khổ đau, sau khi Phật diệt độ, tượng pháp chuyển thời,
thiện căn của chúng sanh cạn mỏng, nghiệp chướng thâm trọng, tà
thuyết lan tràn, không biết làm thế nào mới có thể sanh khởi tín
tâm? Không biết làm gì mới đúng? Phật liền nói với Kiên Tịnh Tín
rằng: “Vấn đề ông hỏi rất hay! Trong pháp hội này có ngài Địa
Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, ta mời Địa Tạng Bồ Tát phúc đáp cho
ông.” Lúc đó, Kiên Tịnh Tín Bồ Tát bèn thỉnh ngài Địa Tạng Bồ
Tát giảng nói “Kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo”. Tên gọi
của bộ kinh này đã nói trọn vẹn cho toàn bộ kinh, Phật vừa mới
nói.
“Kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo” có sự có lí, đây là
một bộ trong “Địa Tạng Tam Kinh”, có người cho rằng “Địa Tạng
Tam Kinh” là pháp tiểu thừa nên không chịu tu học. Bởi muốn học
pháp đại thừa, muốn học giáo nghĩa viên mãn, một đời thành Phật,
ai lại học pháp tiểu thừa chứ! Sai rồi! Xem “Kinh Chiêm Sát Thiện
Ác Nghiệp Báo”, bạn vừa đọc quyển thượng liền hiểu được; còn
quyển hạ chính là cảnh giới Hoa Nghiêm, điều này thuộc về lí nên
không dễ gì hiểu được. Nhưng hiện tại không nói lí, trước tiên nói
về sự.
Trong đời sống thường nhật của chúng ta có nhiều nghi hoặc.
Thí dụ như có bệnh; giả như bị ung thư thì chẳng khác nào bị tuyên
án tử hình nên không thể nào tốt được; thế nhưng y theo “Kinh
Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo” sẽ nói cho bạn biết bệnh ung thư
đó cũng có thể khỏi. Các bạn phát nguyện vì gia tộc của mình, vì
cha mẹ con cái .v.v. tất cả thân thuộc của mình, muốn cầu được
sống ư! Hay cầu một chút lợi dưỡng! Hoặc là tôi làm việc kinh
doanh này, hoặc làm nghề nghiệp kia, có được hay không? Chiêm
Sát một cái, Ngài nói với bạn có thể làm, cũng chính là nói, bạn
nhất định có thể phát tài. Nếu như Chiêm Sát xuất hiện ra là không
thể phát tài thì liền lễ sám, lễ Chiêm Sát sám; lễ rồi bạn lại gieo
(gieo bánh xe để bói), nhất định sẽ được. Nếu lễ một thất không
được, bạn lại lễ thêm một thất nữa, 5 thất, 7 thất…cuối cùng cũng
sẽ chuyển biến thôi. Lễ 1000 ngày, tất cả nghiệp chướng của bạn
thảy đều tiêu trừ sạch, mọi sự thảy đều như ý.
“Kiên Tịnh Tín” chính là chứng đắc được thanh tịnh tín, có ý
nghĩa kiên cố không thoái thất vậy. Căn cứ theo sự tu hành của
chính ngài Kiên Tịnh Tín Bồ Tát, ngài cảm thấy nếu muốn tín tâm
của chúng sanh thời mạt pháp kiên cố bất thoái, không bị hoàn
cảnh biến chuyển là một điều rất khó. Do vậy ngài thỉnh Phật nói
pháp môn này, dùng phương pháp Chiêm Sát để kiên cố tín tâm.
Bởi vì thiện ác nghiệp của chúng sanh chúng ta, đều do cái nhân
nghi hoặc trong nghiệp quả mà sanh ra! Hiện tại chúng ta khởi tâm
động niệm đều thuộc về nghi hoặc, sau khi chiêm sát, hoặc nghiệp
này liền tiêu trừ, liền có thể đạt được thanh tịnh tín tâm. Tôi vừa
mới cử ra có một loại, trong bộ kinh này có 189 loại, so với cách
đoán mệnh, xem bát tự, bói quẻ của thế gian thì linh nghiệm hơn
rất nhiều. Trong số đó về hiện đời có 160 loại: hỏi bệnh, hỏi phát
tài… bao gồm rất nhiều vấn đề! Khi xuất hiện vấn đề, bạn hãy niệm
1 vạn câu thánh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, sau đó chiêm, Địa Tạng Bồ
Tát sẽ chỉ ra cho bạn một con đường sáng.
Trong lịch sử, Tam Tạng pháp sư Bồ Đề Đăng thời nhà Tùy từ
sau khi phiên dịch “Kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo”, cũng
không có người xem, pháp này có rất ít người chú ý, mãi cho đến
Liên Trì đại sư đời nhà Minh chuyên hoằng dương Tịnh Độ, ngài
liền đề xướng “Địa Tạng Tam Kinh”. Đến cuối đời nhà Minh,
Ngẫu Ích đại sư liền chuyên đề xướng “Địa Tạng Tam Kinh”.

Nhưng Chiêm Sát luân tướng này là gì? Trong kinh tuy có nói
nhưng không biết làm như thế nào. Trong kinh nói luân tướng to
cỡ ngón tay út, 4 mặt đều như nhau, các mặt nhọn dần ra. Lúc
trước tôi đã suy nghĩ rất lâu mà cũng chẳng có biện pháp. Nhưng
về sau, pháp sư Hoằng Nhất hoằng dương “Địa Tạng Tam Kinh,
ông phát nguyện làm một cô thần cho Địa Tạng, thế nên ông liền
nghiêm cứu. Ông là một nhà âm nhạc, cũng là nhà điêu khắc, nhà
hội họa, trên phương diện nghệ thuật ông rất cao minh. Năm 1936,
tôi thỉnh pháp sư Hoằng Nhất đến chùa Trạm Sơn thành phố Thanh
Đảo, tôi nói với lão pháp sư rằng: “Con muốn lễ sám pháp này,
nhưng đối với Chiêm Sát luân tướng, con thủy chung không hiểu”.
Ông nói ông biết làm và y theo kinh này, làm ra một bộ Chiêm Sát
luân. Đây là nói về nhân duyên lâu xa vậy.
Khi đã có bộ Chiêm Sát luân này rồi, tôi đã lễ sám rất nhiều
ngày ở Thanh Đảo, tuy vẫn chưa được thanh tịnh nhưng tội nghiệp
tiêu trừ rất nhiều. Thanh tịnh luân tướng mà tôi nói là chỉ cho thân
khẩu ý toàn bộ đều thanh tịnh. Sau này khi Nhật Bản chiếm lĩnh
Thanh Đảo, việc tu Chiêm Sát liền bị gián đoạn, lần gián đoạn này
kéo dài cho tới hiện tại, nhưng tôi vẫn tâm tâm niệm niệm muốn
hoằng dương pháp môn này.
Khi đang trùng tu lại Kỉ Niệm Quán của pháp sư Hoằng Nhất
tại Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến cùng với pháp sư Viên Chuyết và
pháp sư Diệu Liên thì tôi phát hiện được bộ luân tướng này, tôi
liền cẩn thận giữ gìn, bởi lúc này tôi phải lo cho Phật Học Viện,
đảm đương rất nhiều trách nhiệm, không có thời gian tu trì. Lần tôi
quay lại Hoa Kì, pháp sư Viên Chuyết cũng đi cùng. Tại chùa Tây
Lai, tôi nhờ ông ấy khi quay lại Tuyền Châu thì đem bộ mộc luân
Chiêm Sát luân tướng đó gửi cho tôi. Đây là nhân duyên gần vậy.
“Kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo” quyển thượng có rất
nhiều loại tướng trạng, mọi người xem hết 189 chủng loại thiện ác
nghiệp báo này liền biết được. Ví dụ nói tôi thân cận vị thầy này,
nghe ông ta giảng kinh hoặc học pháp, quy y với ông; ông ấy thật
sự có đạo đức hay không? Tôi nên học gì với ông ấy? Đây cũng là
nguyên nhân bộ kinh này được hoằng dương không ngừng, điều
này cũng tương đương với việc hoàn toàn để lộ mình; để cho đệ tử
đến chiêm sát, xem mình có đức hạnh hay không? Nếu tôi không
có đức thì bạn liền không học với tôi ư? Điều này chẳng quan hệ
gì, bạn nói tôi không có đức, tôi có thể tu, tôi có thể cùng đại
chúng cùng nhau lễ sám, sau khi tiêu hết tội thì không phải là có
đức rồi ư! Điều này không phải càng tốt hơn hay sao? Do vậy tôi
muốn chúng ta có thể cùng nhau học tập. Bởi hiện tại chúng ta có
quá nhiều nghi hoặc, quá nhiều sự việc nhận thức không rõ ràng.
Giả như nói tôi phát tâm xây dựng một đạo tràng lớn, nhưng lại
không có cái năng lực này, làm thế nào mới có thể làm được? Tôi
liền thỉnh ngài Địa Tạng Bồ Tát chỉ thị cho tôi một con đường. Tuy
nhiên đại chúng cần phải biết pháp môn này như thế nào mới gọi là
tương ứng, như thế nào thì không tương ứng. Nhất định phải nắm
rõ kinh văn, khi chiêm nhất định phải lễ sám, ít nhất phải niệm 1
vạn thánh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát.
Nếu bạn có thể học tập thật tốt cả ba bộ kinh trên, cung kính
đối với ngài Địa Tạng Bồ Tát, bảo đảm bạn sẽ không bị đọa vào ba
đường ác, cũng không sợ đọa vào địa ngục, ngạ quỷ. Sau khi bạn
học tập “Địa Tạng Tam Kinh”, vĩnh viễn không rơi vào ba đường
ác. Vì thế pháp môn này, tôi xem thấy sợ rằng không phải là pháp
tiểu thừa thông thường đâu! Trong kinh Địa Tạng, đức Phật nói với
ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng, cho dù Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
dùng đại trí huệ của mình trong một ngàn kiếp cũng không thể nào
biết được trong hội trường của trời Đao Lợi có bao nhiêu hóa thân
cùng phân thân của Địa Tạng Bồ Tát. Đức Phật còn nói: “Ta dùng
Phật nhãn quan sát cũng không thể nào biết được con số cùng tận”.
Pháp môn tiểu thừa thông thường có giống thế này không? Phẩm
thứ 5 là ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa hỏi, Phổ Hiền Bồ Tát có thể
không biết hay sao? Phẩm thứ 12, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát hỏi
Phật về công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đức Phật tán thán
không ngớt! Chúng ta từ ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát phẩm thứ
nhất, ngài Phổ Hiền Bồ Tát phẩm thứ 5, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát
phẩm thứ 12 và ngài Hư Không Tạng Bồ Tát phẩm thứ 13, tất cả
các vị ấy đều là pháp thân đại sĩ đã viên mãn quả vị, cũng đều là
những Bồ Tát đảo giá từ hàng (thả chiếc bè từ) thị hiện độ chúng
sanh, chúng ta liền biết ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát cái nguyện
lực gì. Chúng ta xem xem, trong số các vị Bồ Tát thị hiện tướng
Bồ Tát trong Phật môn, chỉ có Địa Tạng Bồ Tát thị hiện thân tỳ
kheo. “Địa ngục bất không, thệ bất thành Phật”, lời nguyện này
thuộc phẩm “Địa Thần Hộ Pháp” trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn
Nguyện. Kiên Lao Địa Thần liền tán thán rằng: “Như Văn Thù,
Phổ Hiền, Quán Âm, Di Lặc cũng hóa ra trăm ngàn thân hình độ
chúng sanh trong lục đạo, nhưng lời nguyện của các ngài cũng có
lúc cùng tận.” Hàm nghĩa nói nguyện lực của các ngài đều không
lớn bằng Địa Tạng Bồ Tát. Do vậy, nếu coi những gì Địa Tạng Bồ
Tát đã nói trong ba kinh này thành pháp tiểu thừa thì đây là tự
mình sai lầm; rồi truyền ra bên ngoài khiến người khác cũng sai
lầm, vì thế hi vọng mọi người hãy chăm chỉ học tập. Đây cũng là
một trong những nhân duyên gần vậy.

File tải – download pdf  Quyển [thượng] – [hạ]